SIA “LIMBAŽU CEĻI” privātuma politika personas datu aizsardzībai

Privātuma politikas mērķis ir nodrošināt uzņēmuma rīcībā nonākušo fizisko personu datu aizsardzību un izmantošanu atbilstoši spēkā esošai likumdošanai un sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Politikas darbības apjoms

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

• fiziskajām personām – sadarbības partneriem, darbiniekiem, kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu saņem vai nodod SIA “LIMBAŽU CEĻI” jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

• SIA “LIMBAŽU CEĻI” biroja un citu telpu, un teritoriju apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

• SIA “LIMBAŽU CEĻI” uzturētas mājaslapas lietotājiem;
(turpmāk visi kopā – Personas).

SIA “LIMBAŽU CEĻI” rūpējas par Personu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 27.04.2016 Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) un citiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā dati iesniegti, iegūti un tiek apstrādāti.

SIA “LIMBAŽU CEĻI” atsevišķiem datu apstrādes veidiem var noteikt papildu noteikumus, par ko Persona tiek informēta brīdī, kad tā sniedz attiecīgos datus.

Politika ir attiecināma uz pilna cikla rīcībām Fizisko personu datu apstrādi Uzņēmumā, sākot ar nepieciešamo iegūstamo Fizisko personu datu noteikšanu ar pamatojumu un datu saņemšanas mehānismiem, līdz pat tiešā vai netiešā veidā iegūtu datu arhivēšanai (tiesību aktos noteiktā apjomā), vai “aizmiršanai”, tas ir, datu dzēšanai no Uzņēmuma datu bāzēm.

Pārzinis

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIMBAŽU CEĻI” (turpmāk SIA “LIMBAŽU CEĻI”), Biroja kontaktinformācija – Mehanizācijas iela 3, Limbaži, Limbažu novads, Latvija, LV-4001, Tālr. +371 64070240. Jūs vienmēr varat sazināties ar mums pa e-pasta adresi: info@limbazuceli.lv.

SIA “LIMBAŽU CEĻI” kontaktinformāciju par personu datu apstrādi saistītos jautājumos var saņemt zvanot SIA “LIMBAŽU CEĻI”, tālruņa numurs +371 64070240 vai rakstot info@limbazuceli.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju, vai, vēršoties juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Iepriekšējā punktā noteikto atbildīgo personu uzdevumi ir informēt un konsultēt SIA “LIMBAŽU CEĻI” darbiniekus jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, uzraudzīt ar personas datu aizsardzību saistīto normatīvo aktu ievērošanu SIA “LIMBAŽU CEĻI”, sadarboties ar uzraudzības iestādi, kā arī konsultēt personas, kuras vēršas SIA “LIMBAŽU CEĻI” ar datu apstrādi saistītos jautājumos.

SIA “LIMBAŽU CEĻI” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

• Pakalpojumu sniegšanai un līguma izpildes nodrošināšanai. Mērķis attiecas uz pakalpojumu sniegšanu un noslēgto līgumu (darījumu) izpildi. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma un līguma (darījuma) pamata;

• Līguma sagatavošanai, noslēgšanai vai grozīšanai. Mērķis attiecas uz jauniem pieteikumiem esošam vai jaunam darījumam, tostarp pakalpojumiem. personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma vai līguma (darījuma) pamata;

• Līguma saistību izpildei un pakalpojumu nodrošināšanai;

• Pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

• Iesniegumu, sūdzību un pretenziju izskatīšanai un apstrādei;

• Norēķinu administrēšanai, parādu atgūšanai un piedziņai. Mērķis attiecas uz norēķinu ar personu ietvaros veiktajām aktivitātēm. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma un līguma (darījuma) pamata;

• Mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

• Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

• Personas datu apstrādei iekšējos administratīvos nolūkos ar SIA “LIMBAŽU CEĻI” saistītajiem uzņēmumiem. Mērķis attiecas uz personas datu apstrādi iekšējos administratīvos nolūkos, piemēram, interešu konflikta novēršanai un prettiesisku darījumu novēršanai. Personu datu apstrāde tiek veikta uz leģitīmas intereses pamata;

• Saistošo normatīvo aktu izpildei. Mērķis attiecas uz normatīvajos aktos paredzēto personas datu apstrādes pamatu, piemēram, grāmatvedības, nodokļu, nodevu u.c. jomās;

• SIA “LIMBAŽU CEĻI” organizatoriskai pārvaldībai, plānošanai un uzskaitei (t.sk. lietvedība, procesu, pakalpojumu, informācijas sistēmu, personu uzskaite, komersanta pēctecības nodrošināšana, sabiedrisko attiecību un sociālās atbildības realizācija). Mērķis attiecas uz pasākumiem uzņēmuma integrētai pārvaldībai, tai skaitā saskaņā ar nacionāliem un starptautiski atzītiem korporatīvās pārvaldības principiem, nodrošinot iekšējo procesu izsekojamību, kontroli un pilnveidošanu. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma, leģitīmas intereses un personas piekrišanas pamata;

• Grāmatvedības/finanšu un nodokļu pārvaldībai. Mērķis attiecas uz grāmatvedības uzskaiti, nodokļu maksāšanu, norēķiniem u.tml. Apstrādi veicam uz likuma un līguma (darījuma) pamata;

• Citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem Personas tiek informētas pirms datu sniegšanas;

• Jebkurā no minētajiem gadījumiem SIA “LIMBAŽU CEĻI” apstrādā Personas datus tikai ciktāl to pieļauj konkrētais apstrādes mērķis.

SIA “LIMBAŽU CEĻI” iegūst personas datus

Informācija, ko SIA “LIMBAŽU CEĻI” iegūst par Personu, ir atkarīga no darījuma satura. Tāpat tiek iegūta informācija, kas tiek sniegta jebkāda veida sadarbības ietvaros.

Informācija, ko SIA “LIMBAŽU CEĻI” par sevi sniedzis pats datu subjekts (Persona), t.i., datu subjektam vai tā pilnvarotai personai sazinoties vai sadarbojoties ar SIA “LIMBAŽU CEĻI”, piemēram, noslēdzot līgumu, pieprasot informāciju vai iesniedzot pieteikumu konkrēta jautājuma vai lūguma izskatīšanai, sazinoties informatīvajos kanālos, tai skaitā sociālajos tīklos, apmeklējot SIA “LIMBAŽU CEĻI” rīkotos pasākumus vai atbalstītās aktivitātes, kuru laikā var tikt uzņemti fotoattēli vai veikts video attēla ieraksts, par ko iepriekš sniegta informācija.

Lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās prasības, nodrošinātu ilgtermiņa sadarbību, SIA “LIMBAŽU CEĻI” var būt nepieciešamība datus pieprasīt arī no publiski pieejamiem reģistriem, tai skaitā LURSOFT uzturētajām datu bāzēm – Komercreģistrs, zemesgrāmata, maksātnespējas reģistrs, komercķīlu reģistrs u.c.

Apmeklējot SIA “LIMBAŽU CEĻI” mājaslapu, var tikt izmantotas sīkdatnes, par ko informējam mājaslapas apmeklējuma laikā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi.

Normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktu pienākumu vai tiesības.

Datu subjekta piekrišana.

Likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai no likuma izrietošas SIA “LIMBAŽU CEĻI” leģitīmās (likumīgās) intereses:

a) veikt komercdarbību;
b) nodrošināt līguma saistību izpildi;
c) saglabāt pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, interneta mājaslapās;
d) izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
e) reklamēt pakalpojumus;
f) nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem;
g) nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
h) administrēt maksājumus;
i ) administrēt neveiktus maksājumus;
j) vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
k) informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde un aizsardzība

SIA “LIMBAŽU CEĻI” apstrādā un aizsargā Personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Noslēgto līgumu saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA “LIMBAŽU CEĻI” var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā, piemēram, darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumus, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja, izpildot šos uzdevumus, sadarbības partneri apstrādā SIA “LIMBAŽU CEĻI” rīcībā esošos personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par personas datu apstrādātājiem un SIA “LIMBAŽU CEĻI” ir tiesīgs nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

SIA “LIMBAŽU CEĻI” sadarbības partneri personas datu apstrādātāja statusā nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā normatīvajiem aktiem un, neizmantojot personas datus citos nolūkos, kā tikai noslēgto līgumu saistību izpildei SIA “LIMBAŽU CEĻI” uzdevumā.

Personas datu saņēmēju kategorijas jeb Kam dati tiek izpausti

SIA “LIMBAŽU CEĻI” neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu citu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par pakalpojumu raksturu, būtību u.c., izņemot:

• ja trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu);
• ja saņemta skaidra un nepārprotama datu subjekta piekrišana;
• normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
• normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA “LIMBAŽU CEĻI” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās.

Personas dati var tikt izpausti ar SIA “LIMBAŽU CEĻI” saistītajiem uzņēmumiem. Ar SIA “LIMBAŽU CEĻI” saistītajiem uzņēmumiem fizisku personu datu drošība ir prioritāte, un biznesa procesi tiek veikti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Personas dati var tikt izpausti sadarbības partneriem. Komersantiem, ar kuriem ar SIA “LIMBAŽU CEĻI” saistītie uzņēmumi noslēguši sadarbības līgumus un pastāv savstarpējas saistības. Piemēram, pakalpojumu nodrošināšanai, piegādes nodrošināšanai (t.sk. paku un līgumu piegāde u.c., tostarp – kurjeri, pasts utml.), pakalpojumu kvalitātes kontrolei (t.sk. aptauju veicēji u.c.), drošībai un aizsardzībai (sadarbības partneri, kas sniedz atbalstu darbinieku, klientu, apmeklētāju, objektu un infrastruktūras drošībai un aizsardzībai, tai skaitā apsardze, juridiskās palīdzības sniedzēji u.c.) un pārvaldības nodrošināšanai (sadarbības partneri organizatorisko, finanšu vadības un grāmatvedības procesu pārvaldībai un nodrošināšanai, tai skaitā auditori, revidenti, pasākumu organizētāji u.c.).

Uzraudzības iestādes. Piemēram, tirgus uzraudzības iestādes, tiesībsargājošās institūcijas un glābšanas dienesti atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Trešās personas. Piemēram, fiziskas vai juridiskas personas, publiskas iestādes, aģentūras vai struktūras, kas nav datu subjekti, pārziņi vai apstrādātāji.

Personas dati var tikt izpausti (nodoti) citai personai saistībā ar uzņēmumu pāreju, jebkuru apvienošanos, iegūšanu, aktīvu pārdošanu, Pakalpojuma sniegšanas nodošanu citam komersantam u.tml.

Personas datu izpaušana ārpus Eiropas Savienības

SIA “LIMBAŽU CEĻI” nenodod personas datus ārpus Eiropas Savienības.

Nepieciešamības gadījumā SIA “LIMBAŽU CEĻI” nodrošinās normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

Personas datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiek glabāti, cik nepieciešams Privātuma politikā noteikto mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta ar normatīvajiem aktiem. Datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti kritēriji, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam, piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, noilguma ievērošana u.tml., kā arī, ievērojot fizisko personu tiesības, piemēram, nosakot datu glabāšanu uz laika periodu, kādā var tikt pieteikti ar darījumu saistītie prasījumi, ja tādi rastos.

SIA “LIMBAŽU CEĻI” glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

• kamēr ir spēkā noslēgtais līgums;
• normatīvajos aktos noteiktajā gadījumā tajos paredzētajā apjomā un termiņā;
• kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
• kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Beidzoties datu glabāšanas termiņam, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti.

Personas (datu subjekta) tiesības un pienākumi

Persona (datu subjekts) ir tiesīga iegūt visu informāciju, kas par viņu savākta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā.

Persona ir tiesīga iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no pārziņa ir saņēmušas informāciju par personu. Personai sniedzamajā informācijā ir aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

Persona ir tiesīga saņemt arī šādu informāciju, ja konkrētajā gadījumā tā ir attiecināma:

• pārziņa nosaukums vai vārds un uzvārds, kā arī adrese;
• datu speciālista vai SIA “LIMBAŽU CEĻI” par datu apstrādi atbildīgās personas kontaktinformācija;
• personas datu apstrādes mērķis, tiesiskais pamats un veids;
• personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir;
• informācija, ka pārzinis paredz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju;
• datums, kad datu subjekta personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi, dati dzēsti vai bloķēti;
• personas datu ieguves avots, ja vien likums neaizliedz šīs ziņas izpaust;
• laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai;
• ka pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
• tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana;
• tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
• informācija vai personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar likumu vai līgumu, vai tā ir priekšnosacījums, lai līgumu noslēgtu, kā arī informācija par to, vai datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt un kādas sekas var būt gadījumos, kad šādi dati netiek sniegti;
• tas, ka pastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

Personai, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt apstrādāto datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī ir tiesības iebilst pret apstrādi, tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA “LIMBAŽU CEĻI” likumīgajām ( leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA “LIMBAŽU CEĻI” pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Personas var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

• rakstveida formā klātienē adresē – Mehanizācijas iela 3, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, Latvija, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
• elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot e-pastu uz e-pasta adresi: info@limbazuceli.lv

Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA “LIMBAŽU CEĻI” pārliecinās par Personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SIA “LIMBAŽU CEĻI” atbildi uz saņemto pieprasījumu nosūta pa pastu uz norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai izsniedz personīgi, pēc iespējas ņemot vērā Personas norādīto atbildes saņemšanas veidu.

SIA “LIMBAŽU CEĻI” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Personai ir pienākums saprātīgā laika periodā sniegt SIA “LIMBAŽU CEĻI” informāciju par izmaiņām SIA “LIMBAŽU CEĻI” rīcībā esošajos personas datos.

Personai ir pienākums pirms sadarbības uzsākšanas iepazīties ar SIA “LIMBAŽU CEĻI” Privātuma politiku.

Piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Ja Personas datu apstrāde notiek pamatojoties uz personas doto piekrišanu datu apstrādei, Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, tādā pat veidā, kādā tā dota, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu, konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Personas piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, datu apstrāde nevar tikt pārtraukta, ja to veic vai turpina veikt, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.

Citi noteikumi

SIA “LIMBAŽU CEĻI” neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu attiecībā uz fiziskām personām.

SIA “LIMBAŽU CEĻI” ir tiesības veikt papildinājumus vai izmaiņas Privātuma politikā, padarot pieejamu Personām mājaslapā vai SIA “LIMBAŽU CEĻI” telpās papīra formātā.

SIA “LIMBAŽU CEĻI” saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas SIA “LIMBAŽU CEĻI” mājaslapā.