Autoceļa P53 Duči-Limbaži posma pārbūve

Pasūtītājs: VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.
Projekts: AS “Ceļuprojekts”.
Būvuzraudzība: SIA “Būvju profesionālā uzraudzība”.
Būvniecības ģenerāluzņēmējs: SIA “Limbažu ceļi”.
Būvniecības termiņš: 2020. – 2021.

 

Valsts reģionālā autoceļa P53 Duči – Limbaži  pārbūve 7,5 km garā posmā no Naužu dzirnavām līdz Limbažiem ( 18,35.-25,92. km).

Ceļa posms ilgus gadus bija ar grants segumu, bet pēc pārbūve  autoceļu Duči-Limbaži visā garumā klāj asfalta segums.  

Pārbūvētais posms atrodas Zemeļvidzemes biosfēras rezervātā, un ceļa pārbūves procesā veikti dažādi pasākumi, lai mazinātu būvdarbu ietekmi uz dabas vērtībām.

Pārbūvei paredzētajā posmā veikta ceļa konstrukcijas pilnā pārbūve, izbūvējot salturīgo slāni, nesaistītu minerālmateriālu seguma pamatu un divās kārtās ieklājot asfaltbetonu. Pārbūvētā seguma nestspēja atbilst satiksmes intensitātes perspektīvai tuvāko 20 gadu periodā, ņemot vērā prognozējamo kravas transporta un lauksaimniecības tehnikas pārvietošanos.

Posmā pārbūvētas sešas pieturvietu platformas, izbūvētas sešas jaunas caurtekas un aizsargbarjeras 7,6 km kopgarumā. Lai uzlabotu satiksmes drošību un braucēju komfortu, autoceļa P53 trase iztaisnota 18., 21., 22., 25. kilometrā, vienlaikus pēc iespējas saglabājot ceļa Ziemeļvidzemei raksturīgo lauku ainavu ar līkumotiem ceļiem.

Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Latvijas Dabas fondu saglabāti ainaviskie koki, pārstādīts vērtīgs dabiskais zālājs

Visā būvdarbu posmā saglabāti ainaviski nozīmīgie koki, kā arī bērzu un balto vītolu aleja posmā no krustojuma ar  V129 līdz Limbažiem. Saudzējot alejas koku sakņu sistēmu, blakus tiem nav veidoti sāngrāvji ūdens atvadei, bet izbūvēta slēgtā ūdens novades sistēma. Lai nodrošinātu gaisa piekļuvi koka sakņu sistēmai, ap alejas kokiem iebūvētas perforētas caurules gaisa apmaiņai. Šīs sistēmas izmaksas bija aptuveni 18 000 eiro (bez PVN). Tāpat projektēšanas procesā saņemts ornitologu atzinums, atbilstoši tam tika arī atjaunotas četras stārķa ligzdas, kas atradās būvdarbu zonā. Ārpus ligzdošanas laika tās tika atjaunotas ligzdošanas vietās.

Pirms būvdarbu uzsākšanas no autoceļa nodalījuma joslas būvdarbu zonā pie Erlavas tika konstatēti divi Eiropas Savienībā aizsargājamo zālāju biotopi (“Mēreni mitras pļavas” un “Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs”). Pirms būvdarbiem bioloģiski vērtīgais zālājs tika izņemts un aizvests pārstādīšanai atbilstošā vietā Apes novada Virešu pagastā.