Kvalitātes Politika

Kvalitātes Politika

Uzņēmumā ir izstrādāta, ieviesta un regulāri aktualizēta un pilnveidota kvalitātes vadības sistēma atbilstoši ISO 9001 prasībām;

Uzņēmuma galvenā vērtība un veiksmes faktors ir profesionāli, zinoši un prasmīgi darbinieki, kas izmanto savu potenciālu izvirzīto mērķu sasniegšanai;

Uzņēmums rūpīgi strādā pie darba vides apstākļu pilnveidošanas, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, traumatisma, profesionālo slimību, avāriju rašanos un mazinātu nenovēršama darba vides riska ietekmi;

Darbība tiek organizēta, lai nodrošinātu savus klientus, pasūtītājus un sabiedrību ar to vajadzībām un vēlmēm atbilstošiem produktiem un pakalpojumiem, lai tie ir kvalitatīvi un izmantošanai droši visā to ražošanas un kalpošanas laikā;

Īpašu uzmanību veltām jauno tehnoloģiju apgūšanai un progresīvu materiālu lietošanai;

Uzņēmuma vadītos procesus vēršam uz plānoto rezultātu sasniegšanu, izzinot, sabalansējot un īstenojot uzņēmuma darbā visu ieinteresēto pušu – klientu, akcionāru, darbinieku, partneru un sabiedrības – vajadzības un vēlmes;

Ļoti augstu vērtējam veiksmīgu sadarbību ar partneriem;

Darbībā konsekventi vadāmies pēc saistošiem normatīviem aktiem, ievērojam standartus, specifikācijas, būvnormatīvus, kā arī citas prasības, par kuru izpildi uzņēmums ir uzņēmies saistības;

Pēc iespējas vairāk pielietojam resursus taupošas darba metodes un organizējam to pārstrādi un otrreizēju izmantošanu.